คือการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้

Last modified: Sunday, 25 September 2022, 12:38 AM