• ชื่อหลักสูตร : AutoCAD 2 มิติ
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
  เรียนรู้ การเขียนแบบ งาน 2 มิติ ด้วย AutoCAD จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง ผ่านบทเรียนกว่า 80 บทเรียน เนื้อหาแน่นด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  12 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD 2D
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม AutoCAD 2D ได้
  • นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน
  ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)

  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)

  ค่าลงทะเบียนเรียน :  3,900.- บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)

  โปรแกรมที่ใช้สอน
  AutoCAD 2019, 2020, 2021, 2022
  ผู้เรียน สามารถใช้ AutoCAD รุ่นอื่นๆ ในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
  บทที่ 43 เทคนิค การลบมุมวัตถุครั้งละหลายมุมบทที่ 45 แบบฝึกหัด ชุดที่ 7 ตัวอย่างการเขียนแบบชิ้นงาน