• ชื่อหลักสูตร : สร้าง Effect ให้คลิปวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย After Effects
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
          เรียนรู้การสร้าง Effect ในลักษณะต่างๆ ให้กับคลิปวีดีโอ เพื่อสร้าง ลักษณะพิเศษ ให้กับไฟล์วีดีโอต่างๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สามารถสร้าง Effect ต่างๆได้หลายประเภท ผ่านเครื่องมือในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ต้องการ
          เนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม After Effects
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม After Effects ได้
  • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานที่ต้องการ

  ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง ( 5 ชั่วโมงครึ่ง)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,900.- บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่น เหลือ 1,250.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน
  After Effects CC2020 ผู้เรียน สามารถใช้ After Effects รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ ในแต่ละบทเรียน
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
   บทที่ 27b การสร้าง Effect CC Particle System 2 EP2บทที่ 29 การซ้อน Effect CC Particle System ลงบนคลิป