Section

 • ชื่อหลักสูตร : สร้าง Effect ให้คลิปวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย After Effects
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
          เรียนรู้การสร้าง Effect ในลักษณะต่างๆ ให้กับคลิปวีดีโอ เพื่อสร้าง ลักษณะพิเศษ ให้กับไฟล์วีดีโอต่างๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สามารถสร้าง Effect ต่างๆได้หลายประเภท ผ่านเครื่องมือในโปรแกรม เพื่อตอบสนองจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ต้องการ
          เนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานเบื้องต้น จนถึงการใช้งานขั้นสูง ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตามลักษณะงานของแต่ละท่านได้ อย่างมืออาชีพ
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม After Effects
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม After Effects ได้
  • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานที่ต้องการ

  ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง ( 5 ชั่วโมงครึ่ง)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,900.- บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่น เหลือ 1,250.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน
  After Effects CC2020 ผู้เรียน สามารถใช้ After Effects รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ ในแต่ละบทเรียน
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
  • Open allClose all

  • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

  • View only 'Topic 1'

   Download ไฟล์ประกอบการเรียน

   • View only 'Topic 2'

    บทที่ 1 พื้นที่การทำงานของโปรแกรม การสร้าง Project และ Composition

    • View only 'Topic 3'

     บทที่ 2 การนำเข้าวัตถุประเภทต่างๆ

     • View only 'Topic 4'

      บทที่ 3 ส่วนประกอบบน Timeline EP1

      • View only 'Topic 5'

       บทที่ 4 ส่วนประกอบบน Timeline EP2

       • View only 'Topic 6'

        บทที่ 5 การสร้างข้อความ

        • View only 'Topic 7'

         บทที่ 6 การสร้างรูปร่างพื้นฐาน

         • View only 'Topic 8'

          บทที่ 7 การจัดการวัตถุบน Timeline ย่อ ขยาย ย้าย หมุน

          • View only 'Topic 9'

           บทที่ 8 การควบคุม Anchor Point

           • View only 'Topic 10'

            บทที่ 9 การตัดคลิป EP1

            • View only 'Topic 11'

             บทที่ 10 การตัดคลิป EP2

             • View only 'Topic 12'

              บทที่ 11 การใส่ Effect ให้กับวัตถุ

              • View only 'Topic 13'

               บทที่ 12 การใส่ Effect ฝนตก ให้กับคลิป

               • View only 'Topic 14'

                บทที่ 13 การใส่ Effect หิมะตก ให้กับคลิป

                • View only 'Topic 15'

                 บทที่ 14 การใส่ Effect CC Sphere

                 • View only 'Topic 16'

                  บทที่ 15 การใส่ Effect ในการเจาะฉากเขียวด้านหลัง (Green Screen)

                  • View only 'Topic 17'

                   บทที่ 16 การสร้างวัตถุ จำลองเพื่อใส่ Effect

                   • View only 'Topic 18'

                    บทที่ 17 การแก้ไขวัตถุที่แม่นยำด้วยการกำหนดค่า

                    • View only 'Topic 19'

                     บทที่ 18 การทำ Animation พื้นฐาน EP1 Position

                     • View only 'Topic 20'

                      บทที่ 19 การทำ Animation พื้นฐาน EP2 Rotation

                      • View only 'Topic 21'

                       บทที่ 20 การทำ Animation พื้นฐาน Ep3 Scale

                       • View only 'Topic 22'

                        บทที่ 21 การทำ Animation พื้นฐาน Ep4 Opacity

                        • View only 'Topic 23'

                         บทที่ 22 การทำ Animation การผสม Animation เข้าด้วยกัน Ex1

                         • View only 'Topic 24'

                          บทที่ 23 การทำ Animation การผสม Animation เข้าด้วยกัน Ex2

                          • View only 'Topic 25'

                           บทที่ 24 การทำ Animation ในตำแหน่งเวลาที่ต้องการ

                           • View only 'Topic 26'

                            บทที่ 25 การทำ Animation ให้กับ Effect Blur

                            • View only 'Topic 27'

                             บทที่ 26 การทำ Animation ให้กับ Effect Len flare

                             • View only 'Topic 28'

                              บทที่ 27a การสร้าง Effect CC Particle System 2 EP1

                              • View only 'Topic 29'

                               บทที่ 27b การสร้าง Effect CC Particle System 2 EP2

                               • View only 'Topic 30'

                                บทที่ 28 การแก้ไข Effect CC Particle System 2

                                • View only 'Topic 31'

                                 บทที่ 29 การซ้อน Effect CC Particle System ลงบนคลิป

                                 • View only 'Topic 32'

                                  บทที่ 30 การทำ Animation ให้กับ Solid

                                  • View only 'Topic 33'

                                   บทที่ 31 การสร้างเส้น

                                   • View only 'Topic 34'

                                    บทที่ 32 การกำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเส้น

                                    • View only 'Topic 35'

                                     บทที่ 33 Workshop การประยุกต์ให้วัตถุเคลื่อนที่ตามเส้น

                                     • View only 'Topic 36'

                                      บทที่ 34 Workshop ทดลองสร้างผลงานจริง

                                      • View only 'Topic 37'

                                       บทที่ 35 การ Export เพื่อนำผลงานออกไปใช้งาน Ep1

                                       • View only 'Topic 38'

                                        บทที่ 36 การ Export เพื่อนำผลงานออกไปใช้งาน Ep2

                                        • View only 'Topic 39'

                                         บทที่ 37 การ Export เพื่อนำผลงานเป็น MP4

                                         • View only 'Topic 40'

                                          บทที่ 38 การกำหนด การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ ให้ข้อความ

                                          • View only 'Topic 41'
                                          • View only 'Topic 42'

                                           รับใบประกาศนียบัตร