การสมัครเรียนและเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

การสมัครเรียนคอร์สออนไลน์

1.เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

2.แจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และ e-mail ทางไลน์ ID : greatideaschool

3.ชำระค่าลงทะเบียนเรียน และแจ้งการชำระเงิน 

4.รับ  username และ password เพื่อเข้าเรียน

การเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

หลังจากที่ท่านแจ้งการชำระเงินแล้ว ภายใน 2 ชม. ท่านจะได้รับ  username และ password พร้อมกับรายละเอียดในการเรียน ตาม e-mail ทีได้แจ้งไว้ และสามารถเข้าเรียนได้ทันที

1.เข้าสู่เว็บไซด์

2.เข้าระบบโดยใช้ username(ชื่อผู้ใช้) และ password(รหัสผ่าน) ที่ได้รับ

3.คลิ้กเลือกที่หลักสูตรที่ต้องการเรียน

4.เข้าสู่บทเรียน เรียงตามลำดับหัวข้อต่างๆ และทำแบบฝึกหัด

5.ทำแบบทดสอบเพื่อประเมิณผลการเรียน

6.ท่านสามารถเข้าเรียนได้ เป็นเวลา 2 ปี ตลอด 24 ชม. นับจากวันที่สมัครเรียน

Last modified: Sunday, 29 November 2020, 5:38 AM