การสมัครเรียนและเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

การสมัครเรียนคอร์สออนไลน์
1.เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน
2.แจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และ e-mail ทางไลน์ ID : greatideaschool
3.ชำระค่าลงทะเบียนเรียน และแจ้งการชำระเงิน 
4.รับ  username และ password เพื่อเข้าเรียน
การเข้าเรียนคอร์สออนไลน์
หลังจากที่ท่านแจ้งการชำระเงินแล้ว ภายใน 2 ชม. ท่านจะได้รับ  username และ password พร้อมกับรายละเอียดในการเรียน ตาม e-mail ทีได้แจ้งไว้ และสามารถเข้าเรียนได้ทันที
1.เข้าสู่เว็บไซด์
2.เข้าระบบโดยใช้ username(ชื่อผู้ใช้) และ password(รหัสผ่าน) ที่ได้รับ
3.คลิ้กเลือกที่หลักสูตรที่ต้องการเรียน
4.เข้าสู่บทเรียน เรียงตามลำดับหัวข้อต่างๆ และทำแบบฝึกหัด
5.ทำแบบทดสอบเพื่อประเมิณผลการเรียน
6.ท่านสามารถเข้าเรียนได้ เป็นเวลา 3 ปี ตลอด 24 ชม. นับจากวันที่สมัครเรียน

Last modified: Saturday, 8 January 2022, 4:38 AM