การเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

การเข้าเรียนคอร์สออนไลน์

หลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ  username และ password ทาง e-mail ทีได้แจ้งไว้

1.เข้าสู่เว็บไซด์

2.เข้าระบบโดยใช้ username(ชื่อผู้ใช้) และ password(รหัสผ่าน) ที่ได้รับ

3.คลิ้กเลือกที่หลักสูตรที่ต้องการเรียน

4.เข้าสู่บทเรียน เรียงตามลำดับหัวข้อต่างๆ และทำแบบฝึกหัด

5.ทำแบบทดสอบเพื่อประเมิณผลการเรียน

6.ท่านสามารถเข้าเรียนได้ เป็นเวลา 2 ปี ตลอด 24 ชม. นับจากวันที่สมัครเรียน

Last modified: Saturday, 2 May 2020, 4:41 AM