• ชื่อหลักสูตร :  Photoshop Level 1
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับกลาง
  ผ่านบทเรียนกว่า 50  บทเรียน ความยาวกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อสามารถใช้งานจริงได้
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนาความรู้จาก โปรแกรม Photoshop ไปใช้งานจริงได้

  ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,500 บาท / ท่าน ( มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)

  โปรแกรมที่ใช้สอน
  Photoshop CC2020 2021 และ Photoshop CC2019
  ผู้เรียน สามารถใช้ Photoshop รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้

   การสร้างไฟล์ไหม่ สำหรับงานประเภทต่างๆการใช้ Object Selection Tool ใน Photoshop cc2020 ( ดูตัวอย่างฟรี )