• ชื่อหลักสูตร :  Photoshop Level 1

  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับกลาง

  ผ่านบทเรียน 44 บทเรียน ความยาวกว่า 4 ชั่วโมง เพื่อสามารถใช้งานจริงได้

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนาความรู้จาก โปรแกรม Photoshop ไปใช้งานจริงได้

  ระยะเวลา : 4 ชั่วโมง

  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 

  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)

  ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,500 บาท / ท่าน ( มีโปรโมชั่น 699. - บาท / 1ท่าน )


  โปรแกรมที่ใช้สอน

  Photoshop CC2020 และ Photoshop CC2019

  ผู้เรียน สามารถใช้ Photoshop รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้

  การลบวัตถุออกจากภาพด้วย Content Aware Fillการพิมพ์ข้อความใน Photoshop