• ชื่อหลักสูตร :  Photoshop Level 1
    แนะนำหลักสูตร (Introduction)
    เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับกลาง
    ผ่านบทเรียนกว่า 50  บทเรียน ความยาวกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อสามารถใช้งานจริงได้
    วัตถุประสงค์ (Training Objective)

    • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop
    • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนาความรู้จาก โปรแกรม Photoshop ไปใช้งานจริงได้

    ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
    เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
    ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
    ค่าลงทะเบียนเรียน : 2,500 บาท / ท่าน ( มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)

    โปรแกรมที่ใช้สอน
    Photoshop CC2020 2021 และ Photoshop CC2019
    ผู้เรียน สามารถใช้ Photoshop รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้

      การใช้คำสั่ง Perspective Cropการทำสำเนาวัตถุ ไปเป็น Layer ใหม่ ในไฟล์เดียวกัน