• ชื่อหลักสูตร : CorelDraw
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม CorelDRAW ขั้นพื้นฐาน ผ่านบทเรียนความยาว 3 ชั่วโมง
  พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อสามารถใช้งาน ในขั้นพื้นฐานได้
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม CorelDraw
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้จาก โปรแกรม CorelDraw ไปใช้งานจริงได้
  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง 
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 1,990. - บาท / 1 ท่าน ( มีโปรโมชั่น 990.- บาท / 1 ท่าน )
  โปรแกรมที่ใช้สอน
  - CorelDraw 2019
  ผู้เรียน สามารถใช้ CorelDraw รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ

   การสร้างเงาตกกระทบให้กับวัตถุการแปลงข้อความให้สามารถนำไปใช้ได้ในเครื่องอื่นๆ