Section

 • ชื่อหลักสูตร : CorelDraw
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
  เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม CorelDRAW ขั้นพื้นฐาน ผ่านบทเรียนความยาว 3 ชั่วโมง
  พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อสามารถใช้งาน ในขั้นพื้นฐานได้
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม CorelDraw
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้จาก โปรแกรม CorelDraw ไปใช้งานจริงได้
  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง 
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 1,990. - บาท / 1 ท่าน ( มีโปรโมชั่น 990.- บาท / 1 ท่าน )
  โปรแกรมที่ใช้สอน
  - CorelDraw 2019
  ผู้เรียน สามารถใช้ CorelDraw รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ

  • Open allClose all

  • Instructions: Clicking on the section name will show / hide the section.

  • 1
   View only 'Topic 1'

   หน้าจอหลักของโปรแกรม 2019

   • 2
    View only 'Topic 2'

    การสร้างรูปร่างพื้นฐาน ใน Coreldraw Basic Shape 2019

    • 3
     View only 'Topic 3'

     การควบคุมหน้าจอด้วยคำสั่ง zoom , pan

     • 4
      View only 'Topic 4'

      การใส่สีต่างๆลงในวัตถุ EP1

      • 5
       View only 'Topic 5'

       การใส่ลวดลายต่างๆลงในวัตถุ

       • 6
        View only 'Topic 6'

        การกำหนดขนาดและแก้ไขรายละเอียดของวัตถุ

        • 7
         View only 'Topic 7'

         การเรียงลำดับวัตถุ ใน Coreldraw

         • 8
          View only 'Topic 8'

          การย้ายและทำสำเนาวัตถุ

          • 9
           View only 'Topic 9'

           การสร้าง Group และการแก้ไข

           • 10
            View only 'Topic 10'

            การสร้างข้อความ

            • 11
             View only 'Topic 11'

             การสร้างเส้น

             • 12
              View only 'Topic 12'

              การสร้างข้อความในรูปร่างต่างๆ

              • 13
               View only 'Topic 13'

               การสร้างข้อความบนเส้น

               • 14
                View only 'Topic 14'

                การนำเข้าไฟล์ภาพ

                • 15
                 View only 'Topic 15'

                 การนำไฟล์ภาพเข้าไปในรูปร่าง

                 • 16
                  View only 'Topic 16'

                  รู้จักกับไม้บรรทัดและการสร้างเส้น Guideline

                  • 17
                   View only 'Topic 17'

                   การใช้คำสั่ง Shape Tool

                   • 18
                    View only 'Topic 18'

                    การสร้างวัตถุด้วยคำสั่ง Commond Shape

                    • 19
                     View only 'Topic 19'

                     การแก้ไขวัตถุด้วยชุดคำสั่ง Shaping

                     • 20
                      View only 'Topic 20'

                      การสร้างเงาตกกระทบให้กับวัตถุ

                      • 21
                       View only 'Topic 21'

                       การสร้างเส้นบอกขนาดให้วัตถุ (Dimension)

                       • 22
                        View only 'Topic 22'

                        การแปลงข้อความให้สามารถนำไปใช้ได้ในเครื่องอื่นๆ

                        • 23
                         View only 'Topic 23'

                         แบบฝึกหัด การทำนามบัตร