• ชื่อหลักสูตร : SketchUp + Basic V-Ray
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

  เรียนรู้ การสร้างผลงาน 3 มิติ ด้วย SketchUp + Basic V-Ray อย่างมืออาชีพได้โดยง่าย จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง ผ่านบทเรียน 83 บท เนื้อหาแน่นด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  10 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SketchUp
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้จาก โปรแกรม SketchUp ไปใช้งานจริงได้

  ระยะเวลา : 10 ชั่วโมง
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ ผ่าน/ไม่ผ่าน : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,900.- บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน

  - SketchUp Pro 2018 2019  2020 และ 2021 for Windows 

  - V-Ray For SketchUp

  ผู้เรียน สามารถใช้ SketchUp Pro รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ

  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ

  ผู้เรียนสามารถ Download โมเดล 3 มิติ กว่า 1500 ชิ้นได้เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้

  บทที่ 59 SketchUp 2019 Followme Workshop 1 ขวดบทที่ 61 SketchUp 2019 Followme Workshop 3 หลังคา และ เชิงชาย