• ชื่อหลักสูตร : SolidWorks Basic
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

  เรียนรู้ การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย SolidWorks ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้งานจริง

  ผ่านบทเรียน 42 บทเรียน ความยาว กว่า 5 ชั่วโมง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทางานของโปรแกรม SolidWorks
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม SolidWorks ได้
  • นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างงานจริงได้

  ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,500. - บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่น เหลือ 990.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน
  SolidWorks 2018 และ 2020
  ผู้เรียน สามารถใช้  SolidWorks รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
   บทที่ 22 การสร้างเส้นใหม่ จากเส้นเดิม ด้วย Offsetบทที่ 24 การ Extrude แบบ Selected Contour