• ชื่อหลักสูตร :  Blender 3D การสร้างผลงาน 3 มิติ

  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

       เรียนรู้การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Blender จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง โดยจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการสร้างงาน 3 มิติขั้น
  สูง ผ่านบทเรียน 30 บท ด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  3 ชั่วโมง  พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อสามารถใช้งานได้จริง
      เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานการสร้างผลงาน 3 มิติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน - ระดับกลางเพื่อสามารถนำไปพัฒนาต่อในขั้นสูงต่อไป

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม Blender 3D
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม Blender 3D
  • นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานได้

  ระยะเวลา : 3.5 ชั่วโมง

  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)

  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 

  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)

  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,500. - บาท / 1ท่าน (มีโปรโมชั่นเหลือ 990.-.)

  โปรแกรมที่ใช้สอน : Blender 2.93
  ผู้เรียน สามารถใช้ Blender 2.93 หรือรุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้รุ่นอื่นๆ ในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
   บทที่ 10 การตั้งค่าหน่วยวัดในไฟล์งานการกำหนดขนาดให้กับวัตถุบทที่ 12 รู้จักกับหน้าต่าง Render