• ชื่อหลักสูตร : 3dsmax
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)
  เรียนรู้ การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย 3dsmax จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง ผ่านบทเรียน 33 บทเรียน ด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  3 ชั่วโมง 
  พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อการใช้งาน อย่างมืออาชีพ
  วัตถุประสงค์ (Training Objective)
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม 3dsmax
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้จาก โปรแกรม SketchUp3dsmax ไปใช้งานจริงได้
  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง 
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,500.- บาท / ท่าน (มีโปรโมชั่น เหลือ 990.-)

  โปรแกรมที่ใช้สอน
  - 3dsmax 2018  2019
  ผู้เรียน สามารถใช้ 3dsmax รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้
  วิธีการเรียน
  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ
   บทที่ 32 การแก้ไขวัตถุ 3 มิติด้วย Modifylist Waveแบบทดสอบ