• ชื่อหลักสูตร : V-Ray For SketchUp

  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

  V-Ray For SketchUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมส่วนที่ขาด สำหรับโปรแกรม SketchUp ในเรื่องการจัดแสง การสร้าง Material การกำหนดสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผลงานที่ได้ จากโปรแกรม SketchUp มีความเสมือนจริง โดยเนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน จนถึงการทำงานขั้นสูง พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อการใช้งาน ได้อย่างมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม V-Ray For SketchUp
  • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้จาก โปรแกรม ไปใช้งานจริงได้ 

  ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ  : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,900.- บาท/ 1 ท่าน ( มีโปรโมชั่น 699.- บาท / ท่าน )

  โปรแกรมที่ใช้สอน
  V-Ray For SketchUp 4.0 ( V-Ray Next )
  ผู้เรียน สามารถใช้ V-Ray For SketchUp  รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ
  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ

   การใช้งานดวงไฟ Spot Lightการใช้งาน Domelight