• ชื่อหลักสูตร :  AutoCAD 3D การเขียนแบบ 3 มิติ
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

       เรียนรู้ การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย AutoCAD จากพื้นฐาน สู่การใช้งานจริง โดยเริ่ม ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการสร้างงาน 3 มิติขั้นสูง 

  ผ่านบทเรียนกว่า 50 บท ด้วย วีดีโอ ความยาวกว่า  6 ชั่วโมง  พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อสามารถใช้งานได้จริง 

      เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานการเขียนแบบ งาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD 3D
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม AutoCAD 3D 
  • นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานได้

  ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
  ระดับความคมชัด :  Full HD (1920x1080)
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60% 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 4,900. - บาท / 1 ท่าน (มีโปรโมชั่นเหลือ1,250.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน : AutoCAD 2021 และ 2022

  ผู้เรียน สามารถใช้ AutoCAD 2020 2019 2018 2017 2016 

  หรือรุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้รุ่นอื่นๆ ในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ

  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ

   บทที่ 18 การแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Booleanบทที่ 20 การแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Press pull