• ชื่อหลักสูตร : การตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Premiere Pro
  แนะนำหลักสูตร (Introduction)

        เรียนรู้การตัดต่อวีดีโอ ด้วย Premiere Pro สำหรับตัดต่อวีดีโอต่างๆ ทำคลิปรีวิวสินค้า และคลิปอื่นๆ สามารถนำเข้าไฟล์ต่างๆ 

  เช่นภาพนิ่ง และไฟล์เสียง เข้ามาทำงานผ่านเครื่องมือ ในโปรแกรม เพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถนำ

  ผลงานที่ได้ไปใช้ ใน Youtube หรือสื่ออื่นๆได้ตามต้องการ 

       โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำไปใช้งานจริง ผ่านบทเรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไป ใช้งานได้จริงได้ อย่างมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์ (Training Objective)

  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม Premiere Pro
  • สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในโปรแกรม Premiere Pro ได้
  • นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์สร้างงานจริงได้ ตามลักษณะงานที่ต้องการ

  ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
  เกณฑ์วัดผลสำเร็จ : ผ่านเมื่อได้คะแนนสอบ 60 % 
  ประกาศนียบัตร : มี (ได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์)
  ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,900 บาท / ท่าน (มีโปรโมชั่น เหลือ 990.-)
  โปรแกรมที่ใช้สอน

  PremierePro 2020 2021 ผู้เรียน สามารถใช้ PremierePro รุ่นใกล้เคียงในการเรียนได้

  วิธีการเรียน

  หลักสูตรนี้ ให้ผู้เรียน เริ่มเรียนจากบทที่ 1 ไปถึงบทสุดท้าย และ ทดลองทำแบบฝึกหัดต่างๆ

  เมื่อเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ

   บทที่ 43 การทำให้วัตถุเคลื่อนไหว (Animation) EP3 Rotationบทที่ 45 การสร้าง Caption ใน Premiere Pro 2021